Městys Olbramkostel
městysOlbramkostel

Zápis do MŠ Olbramkostel

V případě potřeby ve věci Zápisu do MŠ Olbramkostel 2024/2025:

 • telefonické spojení: Bc. Kateřina Winterová, DiS. - 776 657 816 ; 
 • email: ms.olbramkostel@seznam.cz

Odkazy

                          

        Mateřská škola Olbramkostel, okres Znojmo, příspěvková organizace                

Olbramkostel 69, 671 51 Kravsko, tel.: 607 140 905, email: ms.olbramkostel@seznam.cz

  ZÁPIS pro školní rok 2024/2025

TERMÍN Zápisu k předškolnímu vzdělávání:

 • v pondělí 13. května 2024 od 9:30 hodin do 11:30 hodin v budově mateřské školy – klasickou formou s přítomností dětí a zákonných zástupců
 • od 2. května do 16. května 2024 – bezkontaktně – možnost doručení žádosti a doručení všech potřebných dokumentů

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně anebo v elektronické podobě.

Přihlášku s přílohami do MŠ je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (pzdu62r),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!); (ms.olbramkostel@seznam.cz),
 3. poštou na adresu mateřské školy: MŠ Olbramkostel, Olbramkostel 69, 671 51 Kravsko
 4. do schránky u vchodu do školy.
 5. osobní podání v mateřské škole 13.5.2024 od 9:30 do 11:30 hodin. NAŠE MŠ PREFERUJE TUTO FORMU ZÁPISU.

Žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží do datové schránky (e-mailem) nebo SMS zprávou a pod tímto registračním číslem, dle Školského zákona, budou výsledky zápisu zveřejněny dne 24.5.2024 od 12:00 hodin na venkovní nástěnce MŠ a na webových stránkách mateřské školy.  

DOKUMENTY PRO ZÁPIS:

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
 2. Rodný list dítěte / u cizinců pas dítěte
 3. Průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
 4. Potvrzení od praktického dětského lékaře o očkování dítěte (neplatí pro děti, které budou ve školním roce 2024/2025 plnit povinné předškolní vzdělávání).
 5. Doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

Tiskopisy najdete na webových stránkách školy mestys/materska-skola/ na záložce Zápis do MŠ Olbramkostel.

POKUD NEMÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET NEBO MOŽNOST TISKU, můžete přijít do MŠ, kde vám dokumenty předáme v pracovní dny od 7.00 do 15.00 nebo v jiném termínu na základě dohody s ředitelkou na tel: 776 657 816.

Další informace:

 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8.2024 pěti let.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 
 • Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V Olbramkostele, dne 17.3. 2024                      

                                                                                      Bc. Kateřina Winterová, DiS.                

                                                                                       ředitelka MŠ Olbramkostel

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025.

Orientační počet volných míst: 1 (s nástupem dětí od 01. 09. 2024)

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovila ředitelka Mateřské školy Olbramkostel, okres Znojmo, příspěvková organizace kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu možného počtu dětí v mateřské škole.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Olbramkostel

 pro školní rok 2024 / 2025:

 1. Přednostně se přijímají děti, které k 31.08.2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku, v pořadí od nejstarších po nejmladší, pokud mají místo trvalého pobytu Městys Olbramkostel. (týká se to dětí narozených 31.08.2021 a dříve)
 1. Děti, které k 31.08.2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku, v pořadí od nejstarších po nejmladší, pokud mají místo trvalého pobytu mimo Městys Olbramkostel, do výše stanoveného počtu. (týká se to dětí narozených 31.08.2021 a dříve)
 1. Ostatní děti v pořadí od nejstarších po nejmladší, ovšem přednost má dvouleté s trvalým pobytem Městys Olbramkostel před dvouletým s trvalým pobytem mimo Městys Olbramkostel, do výše stanoveného počtu. 

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat místo trvalého pobytu a pořadí podle věku (viz výše), sestupně do naplnění kapacity školy.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci ((kromě dětí jeden rok před zahájením školní docházky).

Děti budou přijímány i v průběhu školního roku, pokud bude v MŠ volná kapacita.

 

V Olbramkostele, dne 17.3. 2024  

 

                                                                                    Bc. Kateřina Winterová, DiS.                

                                                                                     ředitelka MŠ Olbramkostel

Dokumenty k vytištění: 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzděl. + vyjádření lékaře Typ: PDF dokument, Velikost: 49.46 kB

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vz. (184.65 kB)

 

 

 

Seznam přijatých dětí od 1.9.2024

Mateřská škola Olbramkostel, okres Znojmo, příspěvková organizace

Olbramkostel 69, 671 51 Kravsko

 

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ na školní rok 2024/2025 od 1.9.2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Olbramkostel, okres Znojmo, příspěvková organizace, Olbramkostel 69, 671 51 Kravsko rozhodla podle ustanovení §34, §165 odst.2 písm. b), §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

Celkem 1 volné místo.

POŘADÍ

REGISTRAČNÍ KÓD (jména se netisknou)

 

1.

1/24/MS

 

 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí si zákonní zástupci dětí mohou vyzvedávat od 27. 5. 2024, v kanceláři u paní ředitelky Bc. Kateřiny Winterové, DiS., a to Po – Čt, v časovém rozmezí od 8.00 – 13.00 hod.

V případě dotazů nebo jiného času k vyzvednutí rozhodnutí neváhejte kontaktovat pí. ředitelku 776 657 816.

Zveřejněno: 24.5.2024